Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trafikpolitik

Trafikpolitik for Hotherskolen

Målet med trafikpolitikken på Hotherskolen er at skabe sikre rammer for skolens elever.

Dette gælder både, når eleverne færdes til og fra skolen samt i øvrige sammenhænge i trafikken.

Vi ønsker at ruste vores elever til at færdes sikkert i trafikken både som børn, unge og videre ud i voksenlivet, hvilket også er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag om at danne eleverne til livsduelige borgere i samfundet.

Hvad er en trafikpolitik?
En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for at forberede børn og unge til at færdes sikkert i trafikken.
Trafikpolitikken sætter fokus på skolens trafikundervisning, afvikling af trafikken omkring skolen, trafikvaner hos både børn og voksne samt samarbejdet omkring trafik i forbindelse med skolen.

Trafikpolitikken er således opdelt i fire overordnede emner:

 • På vej til og fra skole
 • Undervisning
 • Rollemodeller
 • Samarbejde

Hvorfor er det vigtigt at have en trafikpolitik?
At kunne færdes i trafikken er en færdighed, der kan betyde forskellen mellem liv og død. Denne færdighed kommer ikke af sig selv, men skal læres, og her er der brug for, at forældre og skole samarbejder om dette, så børnene gradvist bliver i stand til at færdes sikkert på egen hånd i trafikken.

Ifølge Rådet for sikker trafik står 15-årige børn foran deres ti farligste år i trafikken, derfor er det af afgørende betydning, at der er lagt et grundlag for, at de klarer sig sikkert gennem denne periode.
Derudover er børn og unge fremtidens voksne trafikanter, så det er vigtigt, at de også er godt forberedt på denne rolle.

Trafikpolitikken på skolen er grundlag for, at alle områder omkring elevernes færdselsuddannelse tilgodeses, og sikrer samtidig, at der er fokus på skolens nære omgivelser i trafikmæssig sammenhæng i samarbejde med forældre og andre samarbejdspartnere.

På vej til og fra skole

Skolevejen til og fra Hotherskolen består af et velfungerende stisystem i selve Hårlev by samt af de to indkørselsveje Toftegårdsvej og Faxevej.

Fra Toftegårdsvej kører både busser, taxaer, biler og cykler til skolen, hvilket medfører stort trafikalt pres på den smalle adgangsvej.
Forholdene på stedet gør det umuligt at etablere en cykelsti, da Toftegårdsvej er for smal til, at det kan lade sig gøre.

For at mindske risikoen for uheld, henstiller skolen til, at eleverne trækker cyklen over en af de to fodgængerovergange og derefter trækker cyklen på fortovet hen til skolens cykelstativer.

Det er ikke tilladt at cykle i skolegården mellem kl. 6.30 – 16.00.

Indkørslen ved den stærkt befærdede Faxevej er forbeholdt skolens medarbejdere, og p-pladserne er forbeholdt skolens ansatte.

Undervisning

I folkeskolen er færdselsundervisning obligatorisk, og på Hotherskolen efterleves dette på alle årgange.

Vi følger anbefalingerne fra Sikker trafik, hvis læseplan for Trafik i 0.-9. klasse indeholder følgende:

 • 0.-3. klasse
  Undervisningen skal lære eleverne at færdes sikkert som fodgænger og som cyklist i deres nære omgivelser, så de rustes til at færdes alene og sammen med klassen (Min trafikbog, trafiklege, Gåprøven, Den lille cyklistprøve).
     
 • 4.-6. klasse
  Undervisningen skal sikre, at eleverne kan færdes i trafikken på egen hånd (Trafik i fag som matematik og n/t, trafiklege og -quiz, Cyklistprøven).
   
 • 7.-9. klasse
  Undervisningen skal få eleverne til at reflektere over deres egen adfærd i trafikken og motivere dem til at træffe sikre valg (dilemmaspil, statistik og fakta, foredrag af trafikofre efter alvorlige ulykker).

Klassernes kontaktlærere har ansvaret for, at færdselsundervisningen lægges ind i årsplanen på samtlige klassetrin.

Rollemodeller

Voksne er rollemodeller for børn. Især forældrenes adfærd og holdning har meget stor betydning for, hvilken indstilling barnet får til eksempelvis færdsel i trafikken, men alle voksne omkring børnene har et medansvar for at præge dem i retning af en fornuftig trafikal adfærd.

Skolen forventer, at både ansatte og forældre ved færdsel omkring skolen overholder gældende færdselsregler (herunder tegngivning på cykel) og tager særligt hensyn til, at der færdes børn på området.
Skolen forventer ligeledes, at både børns og voksnes cykler er lovpligtige og er forsynet med lys i lygtetændingstiden.

Skolen opfordrer til, at både børn og voksne cykler med cykelhjelm. På cykeltur med skolen skal alle have cykelhjelm på.

Samarbejde

Skole og hjem
På skolen undervises eleverne i færdsel og trafik på alle årgange, men ud over selve færdselsundervisningen er der mange områder, hvor vi har brug for forældrenes opbakning til at gøre børnenes færdsel i trafikken så sikker som muligt.
Rigtig mange børn er uvant med at færdes på egen hånd i trafikken, og det kræver støtte og træning at opnå viden og øvelse til at kunne dette.

Vi opfordrer fra skolens side hjemmet til at tale om trafik og færdselsregler.
For de mindre elevers vedkommende råder skolen forældrene til at følges med barnet til skole.  For lidt større børn tilråder skolen at gå/cykle skolevejen igennem mange gange sammen med barnet, så man kan øve sig på de udfordringer, ruten byder på.

Som forældre er det vigtigt at vide, at undersøgelser fra Sikker trafik viser, at forældrenes indflydelse som rollemodeller har markant betydning for, hvordan børn og unge færdes i trafikken.

Skolen opfordrer til, at forældrene bakker op om børnenes brug af cykelhjelm/-lygter og reflekser og minder om, at ansvaret for, at cyklen er lovlig, ligger hos forældrene.

Skole og politi
Hotherskolen samarbejder med det lokale politi om både gå- og cyklistprøver i skolen, så der ved disse lejligheder er en betjent til stede. Denne deltagelse har til formål at gøre prøverne mere autentiske og samtidig bidrage til at skabe positive relationer til politiet.

Ud over ovennævnte politifremmøde vil der lejlighedsvis være politi til stede på skolens område, særlig i morgentimerne, hvor der vil blive foretaget observationer af trafikken.

Politiet fungerer endvidere som samarbejdspartner i forhold til at vurdere skolevejens farlighed.

Skole og kommune
En eller flere repræsentanter fra Stevns kommunes afdeling Veje og trafik deltager sammen med færdselskontaktlærere fra kommunens tre skoler i årlige møder om sikkerhed og skoleveje.

Hotherskolens trafikpolitik i praksis

 • På Hotherskolen undervises eleverne i færdsel og trafik gennem hele deres skoleforløb
 • Undervisningen er afpasset til de enkelte klassetrin med faste, obligatoriske områder på hver årgang
 • Skolen samarbejder med det lokale politi om at gøre færdselsundervisningen autentisk og praksisnær
 • Færdselspoliti aflægger skolen præventive besøg om morgenen ad hoc
 • Skolen samarbejder med forældrene om elevernes træning i at færdes sikkert i trafikken
 • Forældrene har ansvaret for, at børnene bruger reflekser og cykelhjelm, samt at cyklen er lovlig
 • Skolen opfordrer forældrene til at tale om og træne færdselsregler med deres barn og derigennem bakke op om skolens undervisning
 • Hotherskolen anbefaler generelt, at eleverne selv går eller cykler i skole. For indskolingselevernes vedkommende skal skolevejen være øvet mange gange sammen med en forælder, før børnene færdes på egen hånd
 • Skolen henstiller til, at al færdsel til og fra skolen samt på skolens område sker under hensyntagen til andre brugere og medtrafikanter
 • På cykeltur med skolen skal alle have cykelhjelm på

Godkendt i skolebestyrelsen 9. oktober 2018