Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål og indholdsbeskrivelse SFO'en

Mål og indholdsbeskrivelse SFO1 Krudthuset og SFO2 Fritidsgården

Hotherskolen har en SFO, som består af både en SFO1 (0. til 3. årgang) og SFO2 (4. til 6. årgang), og vi har tilknyttet børn, der går i skolens specialklasser.  

Vi er pt. 13 medarbejdere fordelt på 7 uddannede pædagoger og 6 medhjælpere. Vi er uddannelsesinstitution for henholdsvis pædagog studerende og pædagogiske assistenter under uddannelse. 

Vi åbner hver dag kl. 6.30. Hver dag serveres der et bredt udvalg af morgenmadsprodukter. Kl. 7.45 sendes børnene i skole. Det er fast personale, som åbner SFO’en. Når børnene har fået deres morgenmad eller hvis de har spist hjemmefra, så kan de lege stille og roligt indtil skoletid. 

Ved skoledagens afslutning går børnene fra 0.-3. klasse i SFO 1. Fra 0. klasse til 2. klasse er børnene i Krudthuset den første halvdel af skoleåret. Anden halvdel af 2. klasse (januar til sommerferie) og 3. klasse foregår på Fritidsgården og børnene, der går i 4.-6. klasse, går i SFO2 på Fritidsgården. SFO’en serverer midt på eftermiddagen en “snack” i form af fx frugt, rugbrødsmad, suppe og lignende. 

Om eftermiddagen fremgår det af en tavle, hvilke værksteder, der er åbne. Vores voksenorganiserede aktiviteter er et tilbud. Hvis vi oplever børn, der har svært ved at fordybe sig i en aktivitet, hjælpes de til at fastholde deres valg. Et værksted kan fx være: Kreativt, gymnastiksalen, pige - eller drenge aktiviteter, turneringer af forskellige slags, hyggerummet, udendørs aktiviteter og bål, diverse boldspil mm.
 
SFO’en har udarbejdet en mediepolitik, som findes på skolens hjemmeside. 
 
Formål 

SFO’ens formål er at skabe et miljø, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring. Vi skal med udgangspunkt i Stevns kommunes sammenhængende børnepolitik og skolens værdier skabe så gode rammer som muligt for hvert enkelt barn, så de udvikler sig til den bedste udgave af sig selv. Hotherskolens værdier er at skabe livsduelige børn gennem fællesskab, dannelse og relationer. 

Livsduelighed

 • Vi arbejder på tværs af årgange med udgangspunkt i børnenes interesser. 
 • Vi sikrer børnenes medbestemmelse ved, på demokratisk vis, at lade børnenes ideer blive hørt og lade flertallet bestemme til f.eks. børnemøder. 
 • Vi samarbejder med forskellige foreninger, for at skabe bindeled mellem SFO’en og lokalsamfundet. 
 • Vi arbejder med trafikregler og går rundt i byen og bruger dem, særligt og mest med Spirebørnene. 
 • Vi hjælper børnene med at finde deres egen indre styrke og det de specielt er gode til. 
 • Børnene lærer at forvalte og tage ansvar for deres egen tid. 

Relationer

 • Det er en fast del af personalemøder at sikre at der er voksne der enten har, eller arbejder på at få, en tæt relation til samtlige børn. (evt. ved anvendelse af relationshjulet) 
 • Vi bestræber os på at have én fast voksen i hver klasse, så der altid er én voksen ansvarlig for kontakten til børnene. 
 • Vi hjælper børnene med at forstå de situationer de indgår i, inklusiv de følelser som kommer i spil, men henblik på mestring af konfliktløsning. 
 • Vi bestræber os på at have et tæt og respektfuldt samarbejde med forældrene bl.a. ved at deltage i skolehjemsamtaler og holde forældremøder hvor vi afstemmer forventninger og informere generelt. 

Fællesskab 

 • Vi forsøger at skabe alsidige børnefælleskaber som ikke kun tager udgangspunkt i barnets alder eller køn men mere er centreret omkring interesse og barnets egne styrker. 
 • Derfor skaber vi forskellige aktiviteter som bryder med de ellers til tider låste fællesskaber. Herunder alt fra fysiske aktiviteter som boldspil til kreative sysler. 
 • Vi vil give ’omsorgsreglen’ videre til børnene så de lærer at de selv har et ansvar for fællesskabet. (Omsorgsreglen betyder at hvis man ser et barn som er ked af det - er det ens ansvar enten selv at hjælpe barnet eller sørge for at en anden hjælper barnet) 
 • I SFO1 holder vi en årgangsfest for hver klasse årligt. 
 • I SFO2 har vi tradition for at holde fastelavn, halloween og sommerfest for alle indskrevne. 
 • Vi bestræber os på at deltage i og medskabe traditioner i indskolingen. (Såsom emneuge og skolefest) 
 • I SFO1 vil vi gerne holde åbent hus for alle børn, forældre og søskende en gang om året, hvor børnene viser SFO’en frem. 

Dannelse 

 • Vi taler pænt til og om hinanden. 
 • Man behandler andre som man gerne selv vil behandles.  

For at fremme og understøtte vores mål, holder vi til stadighed fokus på at hjælpe og guide vores udsatte børn ind i det store fællesskab. Vi deltager også i skoledelen, hvor en af SFO’en fornemmeste opgaver er at støtte op om enkelte børns indlæring og trivsel. 

Hvis der er behov for det, følger en af morgenåbnerne barnet ind i klassen. På den måde skaber vi en god overgang til skoledagen. 

Fra 0. til 2. klasse er tilknyttet en SFO pædagog, der samarbejder med klasseteamet om hvert enkelt barns trivsel og udvikling. Fra 3. klasse og op efter samarbejdes der omkring det enkelte barn, når der er behov. 
 
Vi vil kendes for: 

 • At ingen mobber eller driller 
 • At vi er opmærksomme på det enkelte barns behov 
 • At alle børn oplever at have en ven 
 • At alle børn oplever SFO’en som et trygt sted, hvor de kan slappe af samtidig med, at der tilbydes aktiviteter, der er spændende og lærerige  
 • At vi samarbejder tæt med hvert enkelt barns hjem, hvis der er behov for dette 
 • At vi samarbejder tværfagligt 

Brobygning med børnehaverne  

Formål med et tæt samarbejde mellem skole og daginstitutioner er at skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgangene sammenhængende og udfordrende for børnene – altså styrket læringsfokus. Udvikle deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære.  

Skolen sender invitationer ud til daginstitutionerne når der er gode aktiviteter på skolen, som børnehaverne kan være en del af. 

Skolens personale besøger børnehaverne og omvendt for at lære af hinanden i overgangen fra børnehave til skole. Fx sproglig udvikling, inklusion 

I spireforløbet arbejder vi med pædagogiske læreplaner. Spireforløbet er overgangen fra daginstitution til skole og strækker sig fra 1. april og skoleåret ud. 

Aktiviteter i forbindelse med brobygningen

 • Forår til efterår: Skoleparathedssamtaler i børnehaverne
  Deltagere: Fra skolen - en medarbejder fra 0. klasse 
    
 • Oktober: Forældremøde for kommende spirebørn
  Deltagere: SFO samt personalet fra 0. klasse. Dejligt hvis institutionerne deltager og støtter forældrene i deres beslutninger. 
    
 • November-december: Indskrivning af elever. 
  Indskrivningsprocedure deadline 15. december 
  Deltagere: Skolens administration 
     
 • Januar: Screening af kommende spirebørn
  Deltagere: Tosprogspædagog, familiekonsulent, logopæd, psykolog og kommende børnehaveklasseledere er inviteret med sammen med repræsentanter fra børnehaven og indskolingslederen. 
     
 • Januar til marts: De ansvarlige for spireforløbet er på besøg i børnehaverne og børnehaverne er på besøg i SFO’en 
  Deltagere: SFO personalet  
     
 • Marts: Åbent hus i SFO’en for spirebørn og deres forældre 
  DeltagereSFO personalet samt indskolingsleder 
     
 • April: Informationsaften for forældrene i spireforløbet
  Deltagere: SFO personalet samt indskolingsleder 
     
 • April - maj: Besøg i SFO af 0. klasses personale
  Deltagere: SFO samt personalet fra 0. klasse 
     
 • Maj - juni: Fordeling af børn i klasser 
  Ud fra skoleparathedssamtalen har børnene nævnt 2 andre børn, som de er gode venner med. Dette tages med, når klassefordelingen sker.  
  Deltagere: SFO samt personalet fra 0. klasse, Indskolingslederen deltager 
      
 • Juni: Bytte dag SFO/0.klasse
  Deltagere: SFO samt personalet fra 0. klasse 
     
 • Juni: "Fyraftensmøde" med forældre om at få et skolebarn 
  DeltagereSFO personalet samt indskolingsleder 
  Foredraget arrangeres af AKT teamet

Lektier, motion og bevægelse og understøttende undervisning

For de elever, der har lyst til faglig fordybelse eller hjemmearbejde, er der mulighed for at finde et stille sted, hvor børnene kan sidde og arbejde.  
 Der er motion og bevægelse i vores daglige aktiviteter om eftermiddagen, hvor vi også har skolens gymnastiksal til rådighed. Når vi er på vores udeområder, sørger vi for at børnene deltager i diverse lege med bevægelse indbygget. Her tilbyder vi forskellige aktiviteter, som er med til at fremme en bedre kondition og give inspiration til, hvad børnene kan bruge deres frikvarter på. 

Samarbejde med forældre 

SFO’ens personale deltager i forældremøderne ved skolestart hvert år og i skole/hjemsamtaler. SFO’en afholder det første forældremøde før skolestart, hvor også de kommende medarbejdere fra 0. klasse deltager.  

SFO’en deltager i de samtaler der bliver indkaldt til ad hoc i løbet af et skoleår (Distriktsmøder, PPR, børnepsyk. mm), og afholder også møder hvis/når forældre giver udtryk for at have behov for at mødes, eller hvis vi selv oplever at et mere formeldt møde er nødvendigt. Ellers har vi daglig kontakt med de forældre, der afleverer og henter deres børn.   

Evaluering

Mål og indholdsbeskrivelser evalueres ultimo august og er på bestyrelsens dagsorden september eller oktober.

SFO1 Krudthuset - Aktivitetsplan for 2021-2022

August
Vi holder et fælles opstartsmøde for alle indskrevne børn i Krudthuset.
Vi begynder at holde børnemøder igen efter en pause fra april til skolestart. 
Vi holder møderne årgangsvis og tilstræber at det bliver1 til 2 gange om måneden. Børnene øver medbestemmelse, demokrati og respekt for hinandens synspunkter. 

September
Vi begynder at holde børnemøder igen efter en pause fra april til skolestart. 
Vi holder møderne årgangsvis og tilstræber at det bliver1 til 2 gange om måneden. Børnene øver medbestemmelse, demokrati og respekt for hinandens synspunkter. 
Diskoaften for 0. klasse: Hver år inviterer vi 0. klasserne til en diskofest. Børnene kommer i deres fineste tøj og er klar på en aften med god musik og konkurrencer. Gennem hele afte-nen er der fokus på den gode stemning og at alle børn deltager, så godt som de kan. Vi star-ter aftenen ud med mad og drikke. Her øver vi gode manere, som f.eks. at skåle med hinan-den, at spise pænt med bestik, konversere med bordherre og dame. Fællesskab, dannelse og kultur. Og alle børn i 0. årgang kan være med, uanset hvilke udfordringer børnene har. 

Oktober 
Efterår og Halloween er det gennemgående tema. 
Vi taler om årstiden og hvilke aktiviteter og traditioner der hører til. Bl.a. historien om Hal-loween og Alle helgen og Orange græskar og roelygter. 
På grund af ombygning af Indskolingen og Krudthuset begynder brobygningen for 2. klasse i år 3 måneder tidligere end vanligt. Hver klasse har 2 besøgsdage på Fritidsgården. Der er pædagoger med fra Krudthuset. 

Afskedsfest for 2.klasse: 2. klasserne starter på Fritidsgården efter efterårsferien, derfor holder vi en Løvfaldsfest som et afskedsarrangement med børnene. Under arrangementet er der fokus på god bordskik.  Vi spiser pænt, skåler med hinanden, synger en sang og kon-versere med vores bordherre og –dame. Der er fokus på det gode sociale samvær. Alle børn kan deltage ud fra de forudsætninger de har.. 

November 
Vi begynder så småt med forberedelser til jul: børnene får mulighed for at lave gaver til deres familie. Vi snakker med børnene om glæden ved at give.  
Børnene laver julepynt til at pynte SFO’en med. Dette for at skabe en ejerfølelse af de rum, de befinder sig i. Børnene får også mulighed for at lave julepynt de kan tage med hjem.  
Vi taler om juletraditioner og har fokus på julehygge.  

I oktober begynder brobygningen for 2. klasse som begynder på Fritidsgården i januar. Hver klasse har som regel 2–4 besøgsdage på Fritidsgården fordelt på november og december. De første gange er der en pædagog med fra Krudthuset. 

December 
Julehygge og gavefremstilling.  

Januar
Vi hygger med indendørs sysler og håber på snevejr. 
Sørøveraften for 1.klasse. En årgangsfest hvor samarbejde og regler går hånd i hånd med hygge, spænding og fællesskab. 

Februar 
Fastelavn er tema og der klippes fastelavnskatte og diverse pynt og masker. Fastelavnsmandag leger vi de gamle traditionelle lege og spiser fastelavnsboller.  

Marts
Vi har besøgsdage for kommende Spirebørn. 
Vi begynder at hilse foråret og påsken velkommen med gækkebreve og forårsblomster i karton. 

April
Vi byder Spirebørnene velkomne til tre måneders brobygning til skolelivet.
Vejret indbyder til udendørs aktiviteter.

Maj
Maleprojekt for Spirebørn. Der males både fælles malerier og egne kunstværker.  
Velkomstfest for Spirefamilier. 

Juni
AKT foredrag for forældre til Spirebørn. 
Vi arbejder med Sankt Hans tema. Vi tegner, klipper og klistrer hekse og måske finder vi en som vi kan sende til Bloksbjerg på vores båldag.  

SFO2 Fritidsgården - Aktivitetsplan for 2020-2021 

August: Fodboldturnering 

Fritidsgårdens fodboldturnering afholdes fra omkring skolestart til efterårsferien. 
Alle indmeldte børn kan deltage i fodboldturneringen. 
Gennem deltagelse i turneringen styrkes børnene i at samarbejde og de lærer at tackle nederlag som sejre. Vi taler med dem om at være en god kammerat og en fair spiller. Man be-lønner bl.a. den mest fair spiller.  
 
September: Hyggeaften for 3. klasserne. 
I september holder vi en hyggeaften for 3. klasserne, for at styrke deres sammenhold. Og for at give dem en god oplevelse sammen, gennem leg og spil. 
 
Oktober:  Nye 2. klasser. 
Midt i oktober modtager vi børnene fra 2. årgang 
Vi har forberedt de ældre børn på hvordan man tager godt imod de nye kammerater, så de drager omsorg for dem og sørger for de får en god start. 
Forinden har 2. klasses børnene været på besøg en eftermiddag pr. klasse. 
Vi vejleder de nye børn i vores tilbud og med at falde godt til. 
Efter ca. 14 dage samler vi dem og taler med dem om hvordan det går. 

Halloween 
Sidst i oktober holder vi vores store årlige halloweenfest for 4-6 klasse. Vi ønsker at give børnene en god oplevelse og styrke deres fællesskab på tværs af alder. Det gør vi ved fælles forberedelse, og afholdelse af løb og små konkurrencer i løbet af festen. Børnene lærer at overvinde deres frygt og dermed styrkes deres selvtillid. 
Derudover vil der i ugen op til festen være forskellige begivenheder og aktiviteter for alle børnene. 
 
November: Pool turnering 
I november afholder vi pool turnering. Børnene lærer spillet fra grunden. 
Undervejs styrkes deres teknik, finmotorik og præcision. 
Gennem spillet finder børnene fordybelse i en fælles interesse og udvikler sociale færdigheder. 

Fotokonkurrence 
Fotokonkurrencen foregår hver fredag fra november og frem til jul. 
Børnene fotograferer med deres egne mobiltelefoner. Har barnet ikke en mobil kan de ar-bejde sammen med en kammerat. 
Hver fredag får børnene et tema de skal fotografere ud fra. Børnene lærer aktivt at bruge deres telefon til et kreativt formål. De lærer at ”tænke ud af boksen” og se på verden på nye måder. De opnår stolthed hver gang de tager et godt billede 

Børneråd 
For at sikre børnene demokrati og medbestemmelse, har vi lavet et børneråd. 
Hver klasse vil være repræsenteret med et barn. Der afholdes børnemøde en gang om må-neden. Her vil vi tage emner op som: Ris og ros, aktiviteter, trivsel m.m. 
1. Møde afholdes i november. 
 
December: Jul 
Vi pynter op og laver julestemning. Der serveres æbleskiver og pebernødder. 
Børnene får tilbud om at bage julesmåkager. På værkstedet er der fuld gang i julegavefremstillingen. 
Den 1. december starter ”Fnyttefinn konkurrencen”. 

Fnyttefinn er et lille tøjdyr med nissehue der dagligt gemmer sig et nyt sted.  Sidste dag inden juleferien bliver der trukket lod, blandt de børn der har fundet Fnyttefinn, og der uddeles en præmie. 
Julen er en kulturel tradition, og vi syntes at det er vigtigt, at give traditionerne videre til børnene.      
 
Januar:  Intro-aften/hygge for 2. klasse 
Vi afholder hvert år i marts en hyggeaften for vores 2. klasses børn. 
Børnene rystes her sammen på tværs af klasserne og får en god oplevelse sammen på Fritidsgården. Hyggeaftenen er et led i processen med at få børnene til at føle at de hører til på Fritidsgården. Begivenheden styrker børnenes sociale samvær 
 
Februar: Fastelavn 
Vi afholder vores årlige fastelavnsfest for alle indmeldte børn. 
I fællesskab med børnene pynter vi op og forbereder fastelavnsfesten, som afholdes en eftermiddag. 
Gennem fastholdelse af den kulturelle tradition skaber vi i fællesskab med børnene en god og festlig oplevelse med udklædning og tøndeslagning. Børnenes fællesskab styrkes når de har denne oplevelse sammen. 
 
April:  Fodboldturnering frem til sommerferien 
Se august for beskrivelse og formål 
 
Maj:  Hyggeaften for 3. klasse 
I maj måned holder vi en hyggeaften for 3. kl. Der er grillhygge og diverse konkurrencer hvor der indgår samarbejde i opgaverne. 
Det er med til at styrke deres fællesskab på tværs af klasser og de lærer at tackle nederlag og sejre. 
 
Juni:  Hygge/fest for 4.-6. kl. 
I juni måned planlægger 6. klasserne en hyggeaften for SFO2 børnene, med hjælp fra de voksne. 
De laver indbydelser, bestemmer aftenens tema, laver indkøbsliste og handler ind og pynter op. 
Når aftenen slut er 6. klasserne med til at rydde op. 
Herigennem lærer de om samarbejde, planlægning og får en dejlig afslutning på deres tid i Fritidsgården. 
 
Juli: Vilde vulkaner 
Hvert år i juli mdr. tager vi på Vilde Vulkaner med de ældste børn.  
Vilde Vulkaner er en musikfestival for børn i hele Danmark. Den afholdes i Vordingborg på et stort lukket område.  
De får en god oplevelse og det styrker deres fællesskab på tværs af alder. Det at være væk fra mor og far i 3 dage og stå på egne ben, booster deres selvtillid.  
 
Gennem hele året vil der løbende være ture ud af huset for SFO2 børnene. F.eks. Bowling, fodboldgolf, minigolf, shoppeture, ture ud i naturen m.m.