Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Hotherskolen skaber livsduelige børn og unge gennem relationer, fællesskab og dannelse.                         

Hotherskolen er en institution, som består af skole, Velkomstklasser, H-klasse afdeling, Dagskole samt skolefritidsordning.

Livsduelighed

På Hotherskolen ønsker vi at sikre, at eleverne får en positiv oplevelse af det, at være duelig.

Almen skolen

Vi stiller opnåelige krav, og vi gør eleverne uddannelsesparate på det personlige, sociale og faglige plan. Vi favner den enkelte elev og tror på eleverne uanset den enkeltes udfordringer.

Til dagligt arbejder vi bl.a. med synlig klasseledelse, trivselsarbejde og elevsamtaler

Både ledelse og medarbejdere holder fast i de gode historier, i stedet for at fokusere på det negative.

Vi vedligeholder kontakter til det omgivende samfund og integrerer idrætslivet og foreningslivet i elevernes hverdag. Vi inddrager forældre, bedsteforældre, og vi benytter det lokalt erhvervsliv som gæstelærere

SFO’en

Her arbejder vi på tværs af årgange med udgangspunkt i børnenes interesser. Gennem børnemøder sikrer vi på demokratisk vis medbestemmelse, hvor børnenes ideer blive hørt og vi lader flertallet bestemme.

Vi samarbejder med foreningslivet for at skabe bindeled mellem SFO’en og lokalsamfundet.

Vi hjælper børnene med at finde deres egen indre styrke og fokuserer på det, som de er specielt er gode til.

Børnene lære at forvalte og tage ansvar for deres egen tid.

Velkomstklasserne

Deltager vi i de danske samt kristne traditioner.

Vi giver introduktion til danske studieforhold, uddannelseskrav og mulighed ift. arbejdsmarkedet. Eleverne introduceres til håndværk.

Vi introducerer eleverne til danske demokratiske traditioner, hvor eleverne deltagelse i små demokratiske processor og får kendskab det danske samfund.

H-klasserne

Vi ser på den enkelte elevs muligheder og styrker og bygger videre på deres kompetencer, så de kan klare en almindelig hverdag.

Vi bruger mulighederne i lokalsamfundet og lærere eleverne strategier, om hvordan de kan skabe kontakt og få informationer.

Vi opsøger læring uden for skolen i form af teater, museer, naturoplevelser. Derud over bruger vi Ung Stevns.

 

Relationer

Alle børn og unge på Hotherskolen har en god relation til mindst én voksen.

Almen skolen

Hotherskolen vil kendes på anerkendelse, gode omgangsformer og åbenhed, og vi prioriterer en god kommunikation samt forventningsafstemning mellem medarbejdere, forældre, elever og samarbejdspartnere højt. Vi har en god kommunikation og et godt samarbejde med forældrene.

Vi vægter vores AKT arbejde, som er med til at skabe trivsel blandt elever, og understøtter medarbejdernes arbejde i klasserne bl.a. gennem elevmæglere, klasseregler og hjælp til frikvartersaktiviteter som fx legeaftaler og fælleslege samt konfliktløsning. Klassefællesskabet danner basis for alle de andre fællesskaber, og trivsel modvirker konflikter. Vi arbejder med konflikttrappen, som udgangspunkt for god trivsel.

Vi tror på, at alle gør det bedste de kan i en given situation, og læreren møde eleven hvor denne er og hjælper denne videre

SFO’en

Vi vil sikre, at der er en voksen, der enten har eller arbejder på at få en tæt relation det enkelt barn. Vi bestræber os på at have én fast voksen i hver klasse, så der altid er én voksen ansvarlig for kontakten til børnene.

Vi hjælper børnene med at forstå de situationer de indgår i, inklusiv de følelser som kommer i spil. Vi guider børnene til at få gode venskaber og til konfliktløsning.

Vi bestræber os på at have et tæt og respektfuldt samarbejde med forældrene bl.a. ved at deltage i skole/hjemsamtaler og gennem forældremøder, hvor vi afstemmer forventninger og informere generelt.

Velkomstklasserne

Relationer eleverne imellem i VEL styrkes ved deltagelse i fysiske fag som idræt og H/D, planlægning og deltagelse i traditioner, og ikke mindst igennem arrangementer i klassen.

Velkomstklasserne styrkes gennem integrationen i de almene klasser og organisering af legegrupper på tværs.

H-klasserne

Vi arbejder på, at alle elever har gode relationer til alle børn og voksne i H-klasserne.

Vi har en tæt relation til både elever og forældre, da det er et af fundamenterne for vores arbejde.

 

Fællesskab

Hotherskolen er vores skole for både medarbejdere, elever og forældre. Alle bidrager til et godt miljø.

Almen skolen

Generelt for alle klassetrin: så har vi en forventning til at forældrene bidrager aktivt og tager ansvar for at arbejde for klassens fællesskab. Klassefællesskabet danner basis for alle de andre fællesskaber, og forældrerådene er medvirkende i denne proces.

Der er tradition på skolen for, at eleverne deltager i skoleidrætsturneringer på tværs af årgange og klasser. Hvert år afholdes der skolefest for hele skolen, som arrangeres af elevrådet. Hvert år i december, går 4. årgang Lucia for skolen, og der er julearrangement med kirkebesøg.

Vi hjælper eleverne med at organisere fællesskaber, som er til gavn for de mange. Heriblandt Legepatruljen, som har til formål at hjælpe elever i indskolingen med at lege, skabe aktiviteter, danne fællesskaber og venskaber på tværs af årgange år klasser. Elever, der er medlemmer af Legepatruljen samt elevmæglere, bliver uddannet med kurser, og bliver løbende guidet og vejledt til at varetage opgaverne.

Vi er en omsorgsreglen, som betyder, at hvis man ser et barn som er ked af det - er det ens ansvar enten selv at hjælpe barnet eller sørge for at en anden hjælper barnet.

I indskolingen har vi har fast ugentlig morgensamling med beskeder og 4 sange. Vi har traditioner, som f.eks. en særlig velkomst til de nye 0. klasser, som synges ind. Desuden er der motionsdag, juleklippedag, juleafslutning, risengrød på luciadag, fællesspisning til skolefest, idrætsdag, håndboldkaravane.

På mellemtrinet opfordrer vi eleverne, til at være aktive deltagere i fællesskabet, så de føler et ansvar for fællesskabet, og vi værner om fællesskabet gennem en lang række traditioner. Eleverne mødes hvert 14. dag til morgensamling.

I udskolingen arbejder vi videre på det grundlag for fællesskab, der er lagt fra elevernes skolestart, og vi holder vores anti-mobbepolitik for øje.

Vi bakker op om de PULS arrangementer, der er.

SFO’en

Vi forsøger at skabe alsidige børnefælleskaber som ikke kun tager udgangspunkt i barnets alder eller køn, men mere er centreret omkring interesse og barnets egne styrker.

Derfor skaber vi forskellige aktiviteter som bryder med de ellers til tider låste fællesskaber. Herunder alt fra fysiske aktiviteter som boldspil til kreative syslerier. Vi vil give ’omsorgsreglen’ videre til børnene så de lærer, at de selv har et ansvar for fællesskabet. (Omsorgsreglen betyder at hvis man ser et barn som er ked af det - er det ens ansvar enten selv at hjælpe barnet eller sørge for at en anden hjælper barnet)

I SFO1 holder vi en årgangsfest for hver klassetrin årligt.

I SFO2 har vi tradition for at holde fastelavn, halloween og sommerfest for alle indskrevne.

Vi bestræber os på at deltage i og medskabe traditioner i indskolingen. (Såsom emneuge og skolefest)

I SFO1 vil vi gerne holde åbent hus for alle børn, forældre og søskende en gang om året, hvor børnene viser SFO’en frem.

Velkomstklasserne

Deltager gerne i arrangementer i den almene skole som er relevante og aldersrssvarende for vores elever.

Vi afholder fællesspisning og tilberedning af mad på tværs af begge Velkomstklasser.

H-klasserne

Her har vi emneuger, juletradition, sommerferieafslutning, skolefest osv. på linje med resten af skolen.

Vi har fælles ansvar for at gribe ind, når et barn ikke er i trivsel.

Vi bruger trivselssamtaler efter behov i hverdagen.

 

Dannelse

På Hotherskolen er vi bevidste om, at børnenes dannelse også finder sted på skolen.

Almen skolen

Vi har fokus på, hvordan vi er overfor hinanden, både elever imellem, samt medarbejdere imellem.

Vi forventer at eleverne møder til tiden og er undervisningsparate (har fået morgenmad, madpakke, pakket skoletaske, lavet hjemmearbejdet og er udhvilede).

Vi hilser pænt på hinanden, og vi taler pænt til hinanden og kun en ad gangen.

Vi har fokus på skolens regler og omgangstonen.

Vi skaber gode spisesituationer.

Vi arbejder på at eleverne kommer til at kende det danske samfund, verden, demokrati og ligeværd.

SFO’en

Vi snakker pænt til og om hinanden.

Man behandler andre som man gerne selv vil behandles.

Velkomstklasserne

Tillæring af bordmanere, og pæn omgangstone

Introduktion til danske studieforhold, uddannelseskrav og mulighed ift. arbejde. Introduktion og kendskab til danske demokratiske traditioner (Orienteringsfaget)

Intern kommunikation og problemløsning, hvor vi har øvelser og samtaler om generel omgangstone

H-klasserne

Vi har en respektfuld omgangstone, som går begge veje.

Vi har rummelighed og forståelse for hinandens forskelligheder.

Vi arbejder på at vores elever møder glade og tilfredse op i skolen.

En gang om året laver vi statusrapporter, som indeholder de faglige og sociale mål, og som vi udvikler i samarbejde med forældrene.