Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Om skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter, alle med stemmeret.
Viceskoleinspektøren er sekretær for skolebestyrelsen.
Iøvrigt deltager SFO-leder og skolelederen i skolebestyrelsens møder.

Skolebestyrelsernes sammensætning og opgaver 

Ifølge folkeskolelovens § 40 - 42 skal der ved hver selvstændig skole oprettes en skolebestyrelse. 

Medlemmerne i skolebestyrelsen repræsenterer tre forskellige parter, nemlig forældrene, eleverne og medarbejderne. Flertallet udgøres af forældrerepræsentanterne.

Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn med og fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder om:

  • Undervisningens organisering, herunder elevernes timetal på hvert klassetrin, udbud af valgfag, specialundervisning på skolen og elevernes placering i klasser.
  • Samarbejdet mellem skole og hjem.
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne.
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
  • Skolens samværsregler
  • Skolens budget og regnskab

Inden for de økonomiske rammer der er fastlagt for skolen, skal skolebestyrelsen godkende skolens budget. Den godkender ligeledes undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse i forbindelse med ansættelse af ledere og lærere.

Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende skole. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen forelægger den.
Dagsorden og beslutningsprotokol for skolebestyrelsens møder er med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, tilgængelig for kommunens borgere.

Mindst en gang årligt indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles skolebestyrelsens årsberetning.