Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

H-klasserne

H-klasserne

H-klasserne på Hotherskolen er en organisatorisk del af skolen, og er et af Stevns kommunes specialklassetilbud i henhold til Bekendtgørelsen om folkeskolernes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Tilbuddet henvender sig til elever med særlige behov fra 0.- 11. klasse. Eleverne kan have generelle indlæringsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder eller diagnoser som f.eks. ADHD eller have diagnoser indenfor autismespektret. H-klasserne rummer ikke udadreagerende elever og er ikke et behandlingstilbud.

Alle elever er blevet indstillet via Stevns kommunes Centrale Visitationsudvalg, og der er løbende visitation henover året. En visitation til H-klasserne er aldrig definitiv, og en elev kan således vende helt eller delvis tilbage til en almenklasse, hvis det er muligt.

Skoletilbuddet

H-klasserne er opdelt i 3 grupper. En indskolingsgruppe H-klasse 1, en mellemtrinsgruppe H-klasse 2 samt en udskolingsgruppe H- klasse O. I skoleåret 20/21 er der plads til 9 elever i hver klasse. 

I skoletilbuddet er der i hver klasse en lærer i alle lektioner og en pædagog tilknyttet cirka halvdelen af tiden. I H-klasserne tager vi udgangspunkt i den enkelte elevs behov og faglige standpunkt. Fælles for de tre grupper er den strukturerede hverdag med undervisning som er bedst muligt tilpasset den enkelte elev.

H-klasserne er fysisk placeret på Hotherskolen og gør derfor brug af skolens faglokaler og faciliteter.

Struktur og pædagogik

I H-klasserne arbejdes der på at gøre eleverne livsduelige, så de får et godt udgangspunkt for et positivt ungdoms- og voksenliv med så stor selvstændighed som muligt. Det tilstræbes i undervisningen at øge elevernes kompetencer inden for hverdagslivets gøremål. I H-klasserne er der en struktur med stor forudsigelighed, hvor personalet er anerkendende, strukturerede og tydelige i deres tilgang til eleverne.  Der er både fag-faglige fag som dansk, matematik, engelsk og naturfag, såvel som kreative/praktiske fag som idræt, billedkunst og madkundskab. H-klasserne følger folkeskolens fagrækker for 3. klasse, 6.klasse og 8. klasse.

Personalet har stor viden om børn med særlige udfordringer både af faglig, social og personlig art, og der bliver løbende tilbudt supervision til personalet.

Såvel lærere som pædagoger får tilbudt relevante kurser og efteruddannelse, ligesom vi internt afholder kurser og har faglig sparring.

Skole/hjem samarbejdet

Hvert år afholdes der et forældremøde som ligger i begyndelsen af skoleåret.

Der udarbejdes en årlig statusbeskrivelse af eleven, samt afholdelse af et statusmøde hvor forældre, lærer, pædagog, PPR og andre relevante fagpersoner deltager. Mødet tager udgangspunkt i elevens potentialer og kompetencer.  På møde drøftes også elevens skoleplacering for det kommende skoleår. Derudover afholdes der en årlig en skole/hjemsamtale.

   Særligt for udskolingen

I H-klasserne arbejdes der på, så vidt det er muligt, at eleverne efter 9. eller 10. klasse kan gå til afgangsprøve dansk, matematik og engelsk.

Der samarbejdes med UUV-Stevns. Eleverne har mulighed for at komme i brobygning og erhvervspraktik således, at det bringer dem en større viden omkring deres muligheder for videre- uddannelse og arbejdsliv.

Inklusion

Vi arbejder i H-klasserne på at skabe en sammenhængskraft til resten af Hotherskolen. Det sker ved deltagelse i fælles aktiviteter for hele skolen eller på de enkelte årgange. Hvis det er muligt og giver mening for eleven, kan der etableres deltagelse i undervisningen i en almen klasse i et eller flere fag. I en opstartsperiode kan dette finde sted med støtte fra en voksen, men på sigt skal eleven selv kunne deltage i undervisningen uden særlig støtte.

 

Hotherskolen skaber livsduelige børn og unge gennem relationer, fællesskab og dannelse.

 

                                                                                                                                                                                                           Godkendt i Skolebestyrelsen den 21. april 2021